Sveriges främsta föreläsare

30 dagar on demand ingår

Auktoriserat utbildningsföretag

Under denna kurs får du kunskap om de fastighetsrättsliga frågor som gäller i detaljplaneprocessen och vid genomförandet av detaljplan hos lantmäterimyndigheten. Du får även en fördjupning i processen lantmäteriförrättning, nybyggnadskarta och bygglov. Föreläsare är Svante Nilsson och Johan Benjaminsson.


Kursdeltagare har vid senaste genomförandet givit kursen snittbetyget 4,91 av 5,0 ⭐


Vi fördjupar oss i fastighetsrättsliga frågor i både detaljplaneprocessen och vid genomförandet av detaljplan hos lantmäterimyndigheten. I detaljplaneprocessen berör vi fastighetsindelningsbestämmelser, bestämmelse om exploateringsgrad och konsekvenser av att använda olika planbestämmelser av naturmark i en detaljplan. Vi reder även ut vad som gäller med enskilda dag- och markavvattningsanläggningar inom detaljplan. Är befintliga markavvattningsföretag sakägare i planskedet och är det miljöbalken eller anläggningslagen som är tillämplig vi plangenomförandet?

I den andra delen av kursen fördjupar vi oss i processen – lantmäteriförrättning – nybyggnadskarta och bygglov. Vad ska man tänka på innan jag ansöker om lantmäteriförrättning och bygglov för att få en så smidig process som möjligt? Hur skiljer sig processen åt vid kommunalt och enskilt huvudmannaskap?

Till sist går vi igenom nya riktlinjer för 3D-fastighetsbildning samt en checklista som underlättar den fortsatta hanteringen hos lantmäterimyndigheten. Vi fördjupar oss även i olika tvångsvisa åtgärder som kan vidtas hos lantmäterimyndigheten i ett plangenomförande.

Kursen avslutas med en framåtspaning och genomgång av olika lagförslag som är på gång inom området.

I varje del av kursen berör vi aktuella rättsfall. Under dagen kommer föreläsningspass växlas av med en eller flera övningar.

Som deltagare får du kunskap om

 • Aktuella rättsfall inom området
 • Fastighetsindelningsbestämmelser
  • Hantering av befintliga tomtindelningar och fastighetsplaner för att undvika permanenta och tillfälliga byggnadsförbud
  • Möjlighet att använda fastighetsindelningsbestämmelser som verktyg för markåtkomst och en snabbare exploateringsprocess
 • Planbestämmelser om exploateringsgrad
  • Fördel/nackdel med olika bestämmelser ur ett genomförandeperspektiv
 • Planbestämmelser för naturmark
  • Egenskap för kvartersmark
  • Delat huvudmannaskap
  • Båtnadsvillkoret i anläggningslagen
 • Markavvattningsföretag och enskilda dagvattenanläggningar inom detaljplan
  • Hur markavattningsföretag bildas
  • Hur du utreder markavvattningsföretag?
  • Är markavvattningsföretag sakägare?
  • När är miljöbalken respektive anläggningslagen och fastighetsbildningslagen tillämplig för dagvatten inom detaljplan
 • Processen – fastighetsbildning -nybyggnadskarta – bygglov
  • Regler i PBL om nybyggnadskarta
  • Skillnad preliminär och upprättad NBK
  • I vilken ordning kan jag söka fastighetsbildning och bygglov?
  • Är det skillnad om detaljplanen har kommunalt eller enskilt huvudmannaskap?
 • Fastighetsbildning med tvång?
  • Fastighetsreglering
   • Servitut
   • Marköverföring
   • Inlösen av allmän plats
 • Framåtspaning och genomgång av lagförslag
  • Digitala detaljplaner
  • Föreskrivningsrätt för grundkartor
  • Förslag för ett snabbare bostadsbyggande
  • Kommunal reglering av upplåtelseformer
 • Genomförandefrågor i planbeskrivningen
  • Vad ska genomförandefrågorna i planbeskrivningen innehålla?
  • Hur noggrant behöver det vara beskrivet?
  • När kan brister i det här avseendet fälla hela planen vid en domstolsprövning?

Målgrupp

Kursen passar alla som gått kursen Lantmäteri i detaljplane- och exploateringsprocessen men det är inget krav att man gått den första kursen utan kursen vänder sig till alla som direkt eller indirekt arbetar inom detaljplane- och/eller exploateringsprocessen. Målgruppen är advokater, fastighetsrättsliga konsulter, planhandläggare, planingenjörer, mark- och exploateringsingenjörer, byggaktörer, mät och kartingenjörer mfl.

Detta är den andra av två kurser om lantmäteri i detaljplane- och exploateringsprocessen. Klicka här för att läsa mer om den första kursen.

Är ni flera från organisationen som är intresserade av denna kurs?

Läs här för mer information om våra organisationsanpassade utbildningar.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I
Planbestämmelser om exploateringsgrad
Planbestämmelser för naturmark
Genomförandefrågor i planbeskrivningen

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II
Fastighetsbildning med tvång
Fastighetsindelningsbestämmelser

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III
3D-fastighetsbildning
Markavvattningsföretag och dagvattenhantering inom och utom detaljplan.

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV
Processen fastighetsbildning. NBK. Bygglov
Framåtspaning och genomgång av lagförslag

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

8.900 kr (exkl. moms)

Kurstillfällen

Stockholm

09 Okt 2024

Livesändning

Platser finns

Kurslokal:
BG Institute

Platser finns

On Demand
T.o.m. 09 Nov 2024

Utbildningstimmar: 6

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 3
 Image of
Johan Benjaminsson
Mark-, exploatering- och GIS-chef på Lerums kommun
Läs mer
presentation-board 3
 Image of
Svante Nilsson
Civilingenjör
Läs mer