Sveriges främsta föreläsare

On demand 30 dagar ingår

Auktoriserat utbildningsföretag

Denna populära kurs riktar sig till dig som direkt eller indirekt arbetar inom detaljplan- och/eller exploateringsprocessen.


Kursdeltagare har vid senaste genomförandet givit kursen snittbetyget 4,91 av 5,0 ⭐


Kursen är indelad i två delar. Den ena delen berör lantmäterifrågor inom detaljplaneprocessen, från att planarbetet påbörjas tills dess att detaljplanen vunnit laga kraft och registrerats. Den andra delen berör lantmäteriförrättningar under exploateringsprocessen det vill säga från det att planarbetet påbörjats tills dess att hela detaljplanen är fastighetsbildad.

Kursen hålls av Svante Nilsson, universitetsadjunkt, civilingenjör i lantmäteri och utbildar lantmätare i Lantmäteri på LTH, samt Johan Benjaminsson, Mark-, exploatering- och GIS-chef på Lerums kommun.


”En av de bästa kurser jag har varit på – om det inte är den bästa. Intresserad av fortsättningskurs.”

Bashir Chikho, deltagare på kursen våren 2024


I den första delen av dagen får du som deltagare en genomgång av detaljplaneprocessen steg för steg. Stor vikt kommer läggas vid genomgång av de vanligaste frågorna som lantmäterimyndigheten yttrar sig om i samband med att detaljplanen är på samråd och granskning. Förutom valet mellan enskilt/kommunalt huvudmannaskap, tas i kursen upp olika markreservatsområden såsom x-, z- g-, gx-områden med flera. För varje område som berörs presenteras lagtext och aktuella rättsfall.

Under den andra delen av dagen ligger fokus på ansökning av lantmäteriförrättning och lantmäterimyndighetens prövning i genomförande av detaljplanen. Frågor som tas upp är bland annat vilken typ av fastighetsbildning kan en exploatör ansöka och genomföra inom detaljplaneprocessen. När kan en exploatör tidigast skicka in en ansökan om genomförande av detaljplanen och på vilket sätt kan en exploatör få överlåtelseavtal säkrade hos lantmäterimyndigheten. Vidare tas aktuella rättsfall upp bland annat nyare rättsfall som berör möjligheten att bilda exploateringsfastigheter. Dessutom läggs stor vikt på hur fastighetsbildningsprocessen numera är uppdelad och vilka konsekvenser det får för olika typer av upplägg på ansökningar.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som direkt eller indirekt arbetar inom detaljplane- och/eller exploateringsprocessen. Målgruppen är advokater, fastighetsrättsliga konsulter, planhandläggare, planingenjörer, mark- och exploateringsingenjörer, byggherrar, mät och kartingenjörer med flera.

Detta är den första av två kurser om lantmäteri i detaljplane- och exploateringsprocessen. Klicka här för att läsa mer om fördjupningskursen.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.15
Pass I
– Introduktion av detaljplane- och exploateringsprocessen
– Genomgång av vanliga begrepp
– Fastighetsrättsliga frågor vid detaljplanens startskede
– Fastighetsförteckning
– Samråds och granskningsyttrande från Lantmäterimyndigheten
– Enskilt/kommunalt huvudmannaskap
– Delat huvudmannaskap

10.15 – 10.30
Fikapaus

10.30 – 11.45
Pass II
– Samråds och granskningsyttrande från Lantmäterimyndigheten, forts
– markreservatsområden såsom g, z, x, gx
– 3D bestämmelser
– oklarheter
– Teknisk plangranskning
– Planregistrering

11.45 – 12.45
Lunch (ingår i priset)

12.45 – 14.15
Pass III
– Introduktion av förrättningsprocessen
– Förberedande av fastighetsbildning under detaljplaneprocessen
– Säkrande av överlåtelseavtal och regler om vilandeförklaring
– Exploateringsfastigheter
– Formaliakrav ansökningshandling
– Ny ansökning kontra tilläggsyrkande i befintligt lantmäteriärende
-Konsekvenser av olika upplägg av ansökningar

14.15 – 14:30
Fikapaus

14.30 – 16:00
Pass IV
– PM och tillägg till ansökan
– Vanliga åtgärder i en exploateringsförrättning
-Lantmäterimyndighetens prövning
– av indelning i kvarter och fastigheter
– av överensstämmelse mot DP/mindre avvikelse
– av undantagsregel – succesiv förbättring
– av nybildande, omprövning och anslutning till GA

16.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

9.500 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kurstillfället den 22 februari kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand.

FÖRELÄSARE

presentation-board 3
 Image of
Johan Benjaminsson
Mark-, exploatering- och GIS-chef på Lerums kommun
Läs mer
presentation-board 3
 Image of
Svante Nilsson
Civilingenjör
Läs mer