Denna kurs ger dig en samlad bild över hur markåtkomst för infrastruktur kan genomföras utifrån olika lagstiftningar samt vilka för- och nackdelar som finns med respektive alternativ.

Livesändning – kurstillfället den 16 december kommer även att livesändas. Efter genomförd kurs har du tillgång till en inspelad version i 30 dagar. Du behöver således inte vara på plats för att delta och kan även delta i efterhand. Läs mer här!

Kursen fokuserar främst på den tvingande lagstiftingen för ledningar och vägar. Markåtkomst för ledningar sker genom ledningsrätt och avser då ledningar för el, vatten- och avlopp, tele/data, fjärrvärme mm. Markåtkomst för vägar sker på olika sätt beroende på typ av väg. Allmänna vägar med vägrätt regleras i väglagen, kommunala gator regleras framförallt i plan- och bygglagen men markåtkomsten genomförs ofta genom lantmäteriförrättning.

Kursen behandlar även den indirekta effekt som miljöbalkens regler har på markåtkomst. Slutligen berörs också frågor som gäller hur mark som erhållits tvångsvis ska beaktas vid efterföljande avtal.

Föreläsare är Viktor Falkenström och Fredrik Warnquist, och som deltagare får du kunskap om:

 • Hur går markåtkomst för infrastruktur till, vilka alternativ finns?
 • Vad ska man tänka på som kommun/ledningsbolag
 • Vad ska man tänka på som markägare?
 • Överklaganden av beslut – hur går processen till?
 • Expropriation
 • Ledningsrätt
 • Om ledningsrättslagen inte är tillämplig, vilka alternativ finns?
 • Vägrätt
 • Kommunala gator både inom och utom detaljplan (allmän plats och kvartersmark)
 • Om väglagen och plan- och bygglagen inte är tillämpliga, vilka alternativ finns?
 • Miljöbalken – hinder eller hjälp vid exploatering?

MÅLGRUPP

Mark- och exploateringsansvariga, markingenjörer, plan- och byggansvariga som arbetar inom ämnet, beredare, lantmätare, nätchefer och andra med erfarenhet som behöver uppdatera samt fördjupa sina kunskaper.


 

 

Kursprogram

 • 08.30 – 09.00

  Inskrivning och frukost

 • 09.00-10.15

  Pass I
  Introduktion om markåtkomst och infrastruktur
  Expropriation

 • 10.15-10.30

  Fikapaus

 • 10.30-11.45

  Pass II
  Ledningsrätt

 • 11.45-12.45

  Lunch (ingår i priset)

 • 12.45-14.15

  Pass III
  Vägar
  Övrig infrastruktur

 • 14.15-14.30

  Fikapaus

 • 14.30-16.00

  Pass IV
  Miljöbalkens roll i systemet
  Överklagande av beslut

 • 16.00-

  Kursen avslutas