Kostnadsfritt webbinarium med Johan Eriksson den 5/6 - Förhörsstrategier

Fiskbensdiagram, också känt som Ishikawadiagram eller orsak-verkan-diagram, är ett kraftfullt verktyg för problemlösning och beslutsfattande och används för att förbättra kvaliteten på processer och produkter.

Det är först när vi har funderat över alla tänkbara orsaker som finns till att ett problem uppstått som vi kan börja prioritera mellan dem och hitta en lösning. Fiskbensdiagrammet är ett bra verktyg för att belysa ett problem ur alla synvinklar för att få många perspektiv som möjligt.

 ➡ I kursen Projektledning i praktiken får du kunskap om hur du genomför ett fiskbensdiagram och en rad andra konkreta verktyg och metoder för att stärka dig i rollen som projektledare. 

Ett fiskbensdiagram kan hjälpa dig med:

Problemlösning: Fiskbensdiagram hjälper till att strukturera och organisera tankar och idéer när ett problem uppstår. Genom att visualisera olika möjliga orsaker och deras samband kan teamet bättre förstå problemets rötter och identifiera potentiella lösningar.

Orsaksanalys: Diagrammet möjliggör en djupgående analys av de faktorer som kan ha bidragit till ett problem. Genom att bryta ner problemet i olika kategorier blir det lättare att identifiera de specifika orsakerna.

Förbättring av kvalitet: Fiskbensdiagram används ofta inom kvalitetsförbättringsinitiativ för att identifiera de underliggande faktorer som påverkar produkt- eller processkvaliteten negativt. Genom att adressera dessa faktorer kan organisationen förbättra kvaliteten och minska eventuella fel.

Beslutsfattande: När beslut måste fattas kan fiskbensdiagrammet hjälpa till att bedöma olika alternativ och deras potentiella konsekvenser. Det ger en tydligare bild av hur olika faktorer påverkar resultatet.

Kommunikation: Fiskbensdiagrammet fungerar som ett kommunikationsverktyg som hjälper olika medlemmar i ett team eller en organisation att förstå och diskutera de faktorer som påverkar ett problem eller en situation och förbättrar samarbetet i teamet.

Material från kursen Projektledning i praktiken. Klicka för större bild.

Guide för att komma igång

Diagrammet liknar formen av en fisk, där huvudlinjen representerar det problem eller den händelse som ska analyseras. För att skapa ett diagrammet identifierar och diskuterar teamet olika möjliga orsaker inom varje kategori. Från huvudlinjen dras mindre ”ben” som representerar alla tänkbara orsaker till problemet. Syftet är att visualisera och förstå de potentiella orsakerna till problemet och därmed underlätta identifiering av de primära och underliggande faktorerna som behöver åtgärdas.

Steg 1: Formulera en problemställning
Identifiera och klargör det problem eller den händelse som du vill analysera med hjälp av fiskbensdiagrammet. Detta kommer att vara huvudlinjen i diagrammet. Definiera problemet i påståendeform så att du sedan kan ställa frågan ”varför” för att bryta ner problemet i konkreta orsaker.

Steg 2: Skapa kategorier
Rita en horisontell linje mitt på ett papper eller i en ritningsprogramvara. Detta representerar fisken ryggrad, där huvudproblemet eller händelsen placeras. Rita sedan linjer som sträcker sig ut från huvudlinjen som grenar. På varje gren, skriv en av följande kategorier. Dessa brukar kallas 5M.

  • Material: Faktorer relaterade till de material som används i processen eller produkten.
  • Metoder: Processer, procedurer och metoder som används för att utföra arbete eller producera produkter.
  • Människor: Arbetskraften involverad, inklusive utbildning, kompetens och engagemang.
  • Maskiner: Utrustning, maskiner och teknik som används i processen.
  • Miljö: Arbetsmiljön, arbetsförhållanden och andra omgivningsfaktorer.

Steg 3: Identifiera orsaker
Diskutera och identifiera potentiella orsaker som kan ha bidragit till problemet. Sortera in orsakerna till problemet under de fem kategorierna. Dessa orsaker representerar ”benen” på fisken.

Steg 4: Gräv djupare
För varje identifierad orsak, försök att gräva djupare genom att ställa frågor som ”Varför?” eller ”Hur?” för att förstå de underliggande faktorerna. Fortsätt att bryta ner varje orsak tills du når en tillräckligt djup nivå av förståelse.

Steg 5: Genomför åtgärder
När orsakerna till problemet har identifierats och fördjupats kan teamet arbeta tillsammans för att utveckla åtgärder som har målet att lösa eller minimera problemet. Genomför sedan de föreslagna åtgärderna och övervaka resultatet.

Teamet löser problemet gemensamt
Ishikawadiagram är ett användbart verktyg för att få en djupare förståelse av komplexa problem och identifiera underliggande faktorer. Det hjälper teamet att samarbeta, analysera och lösa problem på ett strukturerat sätt och är särskilt användbart inom kvalitetsförbättring och processoptimering.

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE