Erbjudande till alla nya kunder - koden sommar2024 ger 30 % rabatt på din första bokning och gäller hela kursutbudet

Tvisten gäller vilken ersättning som beställaren ska betala.

Från AB 04:

Ersättning

§ 1 Kontraktssumman avser ersättning för kontraktsarbetena. ÄTA-arbeten skall regleras genom avräkning mellan tillkommande och avgående arbeten. Sådan reglering skall ske utan dröjsmål, om möjligt före utförandet av ÄTA-arbetet.

Kontraktssumma: i kontraktshandlingarna angiven ersättning för kontraktsarbetena eller huvuddel därav.

§ 3 Avtalat pris skall ändras med hänsyn till dels kostnadsändring på grund av myndighets åtgärd, dels kostnadsändring som är förorsakad av krig eller annat krisförhållande med liknande effekt och som avser förnödenhet eller tjänst som är nödvändig för entreprenaden, dels kostnadsändring som beror på onormala prisförändringar avseende material som ingår i entreprenaden. Ändring av det avtalade priset skall dock ske endast om kostnadsändringen varit oförutsebar och väsentligt påverkar hela kostnaden för entreprenaden.

1:13 st. 3: Författningar, som träder i kraft efter anbudets avgivande och som medför änd-ringar i kontraktsarbetenas omfattning eller i sättet för deras utförande, skall föranleda reglering av kontraktssumman enligt kapitel 6 §§ 1–7 och 11.Kostnadsreglering beträffande sättet för arbetenas utförande skall dock inte göras i de fall författningen beslutats före avgivande av anbudet och entreprenören vid den tidpunkten kände till eller borde ha känt till den nya författningen.

(Att avtalat pris kan ändras också p.g.a. forcering framgår av 4:6.)

§ 6 Värdet av ÄTA-arbete skall beräknas enligt avtalad à-prislista, prissatt mängdför-teckning, eller annan avtalad debiteringsnorm.

À-prislista: förteckning över à-priser.

À-pris: pris exklusive mervärdesskatt för enhet av arbete. À-priset skall avse samtliga kostnader, inklusive kostnader för räntor och centraladministration samt vinst för en i entreprenadhandlingarnas mening färdig enhet av arbete eller, om så föreskrivs, en eller flera delar av kostnaderna.

 

§ 7 Om värdet av ÄTA-arbete inte kan beräknas enligt § 6 i detta kapitel, skall värdet, om inte parterna träffar särskild överenskommelse, beräknas enligt följande:

1 värdet av tillkommande arbete bestäms enligt självkostnadsprincipen (löpanderäkning) enligt detta kapitel

2 värdet av avgående arbete fastställs till det belopp varmed arbetet ingår eller beräknas ingå i kontraktssumman.

 

Löpande räkning

§ 9 Enligt självkostnadsprincipen utgår ersättning för

1 kostnader för material och varor

2 kostnader för arbetsledning

3 kostnader för arbetare

4 kostnader för hjälpmedel

5 kostnader för underentreprenader

6 kostnader för försäkringar i den mån de avser entreprenörens risk samt avgifter enligt lag och till företagarorganisationer

7 kostnader i övrigt som inte anges i § 10 p. 2 i detta kapitel

8 a) entreprenörarvode beräknat som procent av kostnaderna enligt p. 1–7 ovan, exklusive mervärdesskatt eller

b) entreprenörarvode beräknat som procent av kostnaderna enligt p. 1–7 ovan, för arbetare, hjälpmedel, material eller vara, som tillhandahålls av beställaren, exklusive mervärdesskatt.

 

§ 10 Vid tillämpning av självkostnadsprincipen gäller följande.

1 Entreprenören skall fullgöra sin uppgift så att beställaren erhåller bästa tekniska och ekonomiska resultat.

2 I entreprenörarvodet inbegrips, förutom vinst, kostnader för räntor och centraladministration med beaktande av eventuella årsomsättningsrabatter. Övriga rabatter som entreprenören kan tillgodoräkna sig i entreprenaden skall gottskrivas beställaren.

3 Entreprenören skall vid upphandling av material, vara eller underentreprenad såvitt möjligt infordra anbud från flera leverantörer eller entreprenörer. Upphandling skall ske till så förmånliga villkor för beställaren som förhållandena medger.

4 Beställaren har rätt att granska samtliga originalverifikationer i den mån de avser kostnader enligt § 9 p. 1–7 i detta kapitel.

 

Kommentar till kapitel 6 §§ 9 och 10

Till underlättande av bedömningen av vad som skall anses utgöra skäligt entreprenörarvode kan parterna i kontraktshandlingarna fastställa de procentsatser som skall gälla enligt § 9 p. 8 a respektive 8 b. Till förenkling av debitering och kontroll kan vidare avtalas att vissa kostnader skall beräknas procentuellt på annan kostnad eller på grundval av arbetad tid eller med ledning av à-priser eller annan debiteringsnorm.

 

Kontraktsarbetena ersätts med antingen

  1. fast pris (ev. indexreglerat),
  2. mängdreglering genom à-pris eller prissatt mängdförteckning eller
  3. löpande räkning

 

För anläggningsentreprenader är mängdreglering genom à-pris vanligt.

Löpande räkning (självkostnadsprincipen) är utfyllnadsnorm.

Om procentsats för entreprenörsarvodet inte har avtalats vid löpande räkning, ska beställaren betala vad som är skäligt (jfr 45 § köplagen). Entreprenören har bevisbördan (jfr ”Gripenhus” NJA 2016 s. 1011 p. 13-18).

I doktrinen anser vissa att självkostnadsprincipen inte innebär att 45 § KöpL är bortavtalad i något avseende (se senast Magnusson och Wagner i JT 2022-23 s. 12-33 med hänvisningar).

45 § KöpL: Följer priset inte av avtalet, skall köparen betala vad som är skäligt med hänsyn till varans art och beskaffenhet, gängse pris vid tiden för köpet samt omständigheterna i övrigt.

Det kan inte gärna vara riktigt. Priset följer ju avtalet. Priset är självkostnaden och entreprenörsarvodet.

I stället måste vid tillämpning av självkostnadsprincipen gälla att entreprenören ska bevisa sin självkostnad men inte kostnadens skälighet.

Enligt Svea hovrätts dom 2016-03-10 i mål T 10408-14 (Nybropalatset), som bekräftar detta: Om underlaget är tillräckligt omfattande och komplett, skapar det en presumtion för vad självkostnaden varit, en presumtion som beställaren har att bryta genom konkreta invändningar och egna bevis.

Med utgångspunkt i att entreprenören inte är bevisskyldig för självkostnadens skälighet: Om beställaren gör gällande att bästa tekniska och ekonomiska resultat inte har erhållits genom den debiterade självkostnaden, varför ersättningen ska sättas ned, är beställaren bevisskyldig för det. Också detta bekräftas av Nybropalatset-domen.

47 § KöpL: Har köparen fått en räkning, är han bunden av det pris som har angetts i räkningen. Detta gäller dock inte, om han inom skälig tid meddelar säljaren att han inte godkänner priset, om ett lägre pris följer av avtalet eller om det fordrade beloppet är oskäligt.

Att självkostnadsprincipen följer av avtalet innebär nog att, vid sen reklamation, beställarens bestridande av att entreprenören har haft den påstådda självkostnaden inte bortfaller enligt 47 § KöpL analogt. Se Ingvarson och Utterström i SvJT 2018 s. 542 ff. (under rubriken Beställarens reklamationsplikt).

Men: Beställarens invändningar kan förstås bortfalla enligt allmänna principer om passivitet.

 

Tillbaka till 32 tvister om AB 04.

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE