Tvisten gäller om väsentlig rubbning av förutsättningarna för utförandet ska påverka ersättningen.

Från AB 04:

Väsentlig rubbning

§ 5 Om ÄTA-arbete eller förändring i förhållande till angiven mängd i kontraktshandlingarna föranleder en väsentlig rubbning av förutsättningarna för entreprenadens utförande i övrigt skall kostnadsreglering ske härför.

Entreprenören får inte åberopa en sådan rubbning om han inte lämnat skriftligt besked till beställaren utan dröjsmål efter det att han insett eller borde ha insett rubbningen.

Anspråk på ersättning på grund av väsentligt rubbade förutsättningar skall framställas utan dröjsmål och, vid påföljd att annars vara förfallet, senast sex månader efter entreprenadens godkännande.

 

Kommentar till kapitel 6 § 5

Ändrade förutsättningar kan bl.a. uppstå som en följd av ÄTA-arbeten. I vilken mån sådana ÄTA-arbeten har inneburit en väsentlig rubbning av förutsättningarna för entreprenadens utförande i övrigt, får bedömas utifrån arten och omfattningen av ÄTA-arbetena, tidsåtgången för att utföra dem samt vilken påverkan ÄTA-arbetena har haft på entreprenadarbetena i övrigt.

Ersättning för ÄTA-arbeten förutsätts ha reglerats i samband med att dessa beställts och utförts. De kostnader som avses i denna bestämmelse är tillkommande kostnader på entreprenadarbetena i övrigt som uppkommit som en följd av dessa ÄTA-arbeten. Fråga kan exempelvis vara om att vissa arbeten – till följd av förskjutningar i tidplanen – kommer att genomföras under andra produktionsbetingelser än vad som varit förutsatt.

Om entreprenören gör gällande att förutsättningarna för entreprenadens genomförande väsentligt har rubbats, skall han – för att rätt till extra ersättning skall föreligga – visa såväl i vilka avseenden och på vilket sätt förutsättningarna har ändrats för genomförandet av entreprenaden i övrigt som vilka extra kostnader som uppstått till följd av detta.

Vid bedömning av vad som skall anses utgöra väsentligt rubbade förutsättningar kan parterna särskilt avtala om att sådana förutsättningar skall anses föreligga till exempel när den del av kostnaderna för ÄTA-arbete som omfattas av § 9 p. 2–7 överstiger viss procentandel av motsvarande poster i kontraktssumman. Parterna kan då även bestämma hur kostnadsregleringen skall ske, exempelvis genom olika påslag på ersättningen för ÄTA-arbete i förhållande till kontraktssumman inom olika intervall.

 

En väsentlig rubbning kan också vara att se som en omständighet som ger dels tidsförlängning enligt 4:2 och 4:3 p. 1, dels ersättning enligt 5:4. Reglerna i 6:5, 4:2, 4:3 p. 1 och 5:4 kan tillämpas parallellt.

Krav på ersättning för väsentlig rubbning utformas ofta som ersättning för ÄTA-arbeten eller likställda ÄTA-arbeten. 6:5 uppfattas som en svårtillgänglig grund för ersättning.

Kostnaderna ska avse nedsatt produktivitet, dvs. de ökade resurser (merkostnader) som krävs för att genomföra entreprenaden (vid sidan av ersättningen för ÄTA-arbeten). Det är ofta besvärligt att specificera dessa merkostnader. Dessutom ska orsakssambandet mellan merkostnaderna och rubbningen bevisas.

Detta tangerar möjligheterna att använda s.k. global claims. Vi återkommer till dessa möjligheter (avsnittet Skriftväxlingsfasen, under rubrikerna Yrkandet och Grunden).

 

Tillbaka till 32 tvister om AB 04.

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE