Välkommen till en efterlängtad fördjupning till den populära kursen Plan och bygglagen möter Miljöbalken med de uppskattade föreläsarna Stefan Rubenson och Carl-Gustaf Hagander.


Kursdeltagare har vid senaste genomförandet givit kursen snittbetyget 4,29 av 5,0 ⭐

För dig som missade kursdagen finns fortfarande möjlighet att ta del av den on demand – hela kursen som inspelad version som du ser när det passar dig.


Efter en något trevande inledning när det gäller plan- och bygglagens regler i förhållande till miljöbalken, har regeringen alltmer kommit till insikt om att lagstiftningarna hänger nära samman. Plan- och bygglagen har genom åren alltmer justerats för att möta EU-kraven på miljöområdet.

Ett sådant område är strategiska miljöbedömningar I propositionen ”Genomförande av MKB-direktivet i plan- och bygglagen” (prop. 2020/21:174) föreslår regeringen flera ändringar i plan- och bygglagen (2010:900), PBL. Detta för att förtydliga genomförandet av direktiv 2011/92/EU av den 13 december 2011 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt, det så kallade MKB-direktivet. Lagstiftningen har genomförts i augusti 2021.

En annan fråga där plan- och bygglagen hakar i miljöbalken är vattenfrågorna. Således tillsatte regeringen i oktober 2021 en utredning om vattenfrågor vid planläggning och byggande. Syftet med utredningen är för det första att förenkla och förtydliga på vilket sätt miljökvalitetsnormer för vatten ska få genomslag vid planläggning och prövning enligt plan- och bygglagen på ett sätt som motsvarar kraven i EU-rätten och underlättar kommunernas tillämpning av dessa krav.

För det andra är syftet att ge kommunerna de verktyg som behövs för att säkerställa att de krav på miljömässigt och ekonomiskt hållbara lösningar för dag- och dricksvatten som ställs vid planläggning och prövning enligt plan- och bygglagen kan genomföras i dag och vid ett förändrat klimat.

Klimaträttsutredningen lade fram sina förslag i slutet av maj 2022. Den ska redovisa hur lagstiftning som plan- och bygglagen tillsammans med plan- och bygglagen ska bli mer effektiva för att nå miljömålen. Också annan lagstiftning exempelvis inom transportsektorn kommer att beröras av utredningens förslag.

Kursen kommer alltså att redovisa denna senare utveckling av hur plan- och bygglagen är tänkt att möta miljöbalken. Även de senaste årens praxisutveckling från Högsta domstolen och Mark- och miljööverdomstolen kommer att redovisas, frågor som rör LIS-områden och strandskydd, proportionalitet bygglov i förhållande till översiktsplan och dagvattenproblematik, klagorätt mm.

Målgrupp

Primärt advokater, jurister, planarkitekter och miljöplanerare som kommer i kontakt med PBL och/eller miljöbalken. Men även samhällsplanerare av alla slag, inklusive arkitekter, planerare och byggprojekterare har nytta av denna kurs.

Som deltagare får du kunskap om

  • Nyheter i miljöbalken och PBL
  • Senaste rättsfall om mötet mellan balken och PBL
  • Hur man kan förhålla sig till den bristande samordningen mellan balken och PBL

Syfte

Att ge deltagarna en uppdatering av frågor som berör både miljöbalken och PBL.

Vill du ha en kortare uppdatering av frågor som berör både miljöbalken och PBL? Beställ vår e-kurs här och ta del av den när du vill och hur många gånger du vill.

08.30 – 09.00
Inskrivning och frukost

09.00 – 10.00
Pass I

Strategiska och specifika miljöbedömningar

10.10 – 11.00
Pass II

Vattenfrågor i samhällsbyggandet

11.10 – 12.00
Pass III

Klimat- och hållbarhet

12.00
Kursen avslutas

Frågor om kursen?

Telefon: 08-579 366 00
E-post: info@bginstitute.se
Kontakt: Kontakta oss

ANMÄLAN

Pris

5.900 kr (exkl. moms)

INGA KURSTILLFÄLLEN

Den här kursen har för närvarande inga tillgängliga datum. Om du är intresserad av att delta så kan du skicka in en intresseanmälan nedan. Du meddelas när vi har fått ett flertal intressenter.

Du kommer ej att debiteras någon kostnad vid en anmälan.

Ingår i Kompetensabonnemang

Läs mer

Kursen genomförs i hybridfomat den 21 oktober och inspelningen går att se i efterhand tom 30 juni 2023 med efterföljande kontrollfrågor.

FÖRELÄSARE

presentation-board 2
 Image of
Carl-Gustaf Hagander
Fd. tekniskt råd vid MÖD
Läs mer
presentation-board 5
 Image of
Stefan Rubenson
Jurist
Läs mer