Kostnadsfritt webbinarium med Johan Eriksson den 5/6 - Förhörsstrategier

Under de senaste åren har diskussionen kring bolagsledningens ansvar och plikter blivit alltmer aktuell, särskilt med tanke på ett antal företagsskandaler och rättsliga processer mot både ledande befattningshavare och revisorer. Trenden i de nordiska länderna är att antalet rättsprocesser mot bolagsledningen ökar.

Bolagsledningen har långtgående plikter gentemot bolaget. En sådan plikt är omsorgsplikten, som innebär att ledningen ska agera med noggrannhet och omsorg när de fattar affärsmässiga beslut. Ledningen har också en lojalitetsplikt gentemot bolaget, vilket innebär att de ska agera i bolagets bästa intresse och inte för egen eller annans vinning.

Med tanke på bland annat ökningen av rättsprocesser mot bolagsledningen är det tydligt att kraven på ansvarsfullt ledarskap är högre än någonsin. Det är därför avgörande att bolagsledningen förstår och respekterar sina plikter och ansvar gentemot bolaget. Denna insikt kan också hjälpa till att förebygga framtida företagsskandaler och upprätthålla förtroendet för företagen och deras ledning.

Styrelsen uppgifter

Omsorgsplikten och lojalitetsplikten är centrala plikter inom bolagsstyrningen och påverkar hur styrelseledamöter ska agera i sina uppdrag. De som är bundna av lojalitets- och omsorgplikt är bland annat styrelseledamöter, suppleanter och VD.

Styrelsen har ansvar för organisationen och förvaltningen. Organisationen ska vara ändamålsenlig vilket kan innebära ansvar för hur exempelvis affärsområden eller chefspositioner ska organiseras och om verksamheten ska bedrivas genom dotterbolag. Det ska finnas rutiner och funktioner som är kvalitetssäkrade, bra handläggningsrutiner, kompetent medarbetare samt väl fungerande kommunikation mellan dessa.

Förvaltningen inkluderar all verksamhet i bolaget, med undantag för det som i aktiebolagslagen är underställt bolagsstämmans kompetens, såsom t.ex. bolagsordningsändring, likvidation, vinstutdelning och arvode åt ledamöterna.

Styrelsen har även ett grundläggande ansvar att se till att det finns en väl fungerande verkställande ledning och ska utöva tillsyn över bolagets vd.

Andra viktiga frågor för styrelsen är mål och strategier och internkontroll. Styrelsen ska ta fram riktlinjer för förvaltning och placering av bolagets medel samt fortlöpande bedöma bolagets ekonomiska situation: omsättning, prisutveckling, likviditet, kreditläge och inneliggande lager med mera. Bolagets prestation måste utvärderas mot uppsatta mål vilket kräver att ett lämpligt rapporteringssystem finns på plats.

Sammanfattning av styrelsens uppgifter:

  • Fastställa bolagets övergripande mål och strategi
  • Tillsätta, utvärdera och vid behov entlediga vd
  • Fastställa erforderliga riktlinjer för bolagets uppträdande i samhället i syfte att säkerställa dess långsiktigt värdeskapande förmåga
  • Se till att det finns ändamålsenliga system för uppföljning och kontroll av bolagets verksamhet och dess risker.
  • Se till att det finns en tillfredsställande kontroll av bolagets efterlevnad av lagar och andra regler samt interna riktlinjer
  • Säkerställa att bolagets informationsgivning präglas av öppenhet, och är korrekt och relevant.

Vad ingår i lojalitetsplikten?

I lojalitetsplikten ingår dels en allmän skyldighet att iaktta och tillgodose bolagets intressen och att inte gynna sitt eget eller någon annans intressen på bolagets bekostnad, dels vissa särskilda lojalitetsförpliktelser.

Det strider till exempel mot lojalitetsplikten att otillbörligen utnyttja eller ta emot en förmån eller andra fördelar i anledning av uppdraget. Vidare måste bolagsledningen undvika intressekonflikter och informera om sådan finns, de får inte utnyttja bolagets affärsmöjligheter, och de har upplysningsplikt, lydnadsplikt och tystnadsplikt. Dessutom finns ett förbud att främja konkurrerande verksamhet om det finns risk att bolaget skadas.

Vad innebär omsorgsplikten?

Omsorgsplikten innebär att bolagsledningen har en skyldighet att agera med noggrannhet och omsorg när de fattar beslut eller vidtar åtgärder inom ramen för verksamheten. Ärenden måste beredas väl och beslut fattas på grundval av ett tillfredsställande underlag. En skyldighet styrelseledamöter har är att delta i styrelsemöten. Suppleanten ska endast delta i de fall en ordinarie styrelseledamot har laga förfall. Omsorgsplikten för styrelseledamöter innebär också en skyldighet att ta del av underlag, vara påläst, insatt i verksamheten och att följa bolagets ekonomiska situation. En viss aktivitetsplikt finns också.  En styrelseledamot måste agera om de upptäcker något som kan skada bolaget och har även en allmän skyldighet att hålla sig uppdaterad om främst den ekonomiska situationen. Som styrelseledamot kan man i princip inte förhålla sig passiv och urskulda sig med att man inte har fått någon information.

Undvik fällor och fallgropar med ansvarsreducerande åtgärder

  • Var aktiv – se till att oklarheter utreds och nödvändiga frågor ställs
  • Se till att beslut bereds på tillfredsställande sätt, dokumentation är viktig
  • Inhämta råd från professionella rådgivare om det behövs
  • Avgå. Detta är dock inte alltid ansvarsbefriande

I praktiken innebär omsorgsplikten och lojalitetsplikten att bolagsledningen måste vara lojal och noggrann när beslut fattas. Ledningen måste också vara transparent och alltid agera i bolagets bästa intresse. Om någon i bolagsledningen bryter mot omsorgsplikten eller lojalitetsplikten kan vederbörande hållas ansvarig för eventuella skador som uppkommer. Vid uppsåtliga brott mot lojalitetsplikten kan även straffansvar aktualiseras under vissa förutsättningar.

Fördjupa dig
Under kursen Bolagsledningens ansvar kommer föreläsaren Jessica Östberg ingående belysa viktiga aspekter av ledningens plikter, såsom innebörden av lojalitetsplikten, omsorgsplikten och övervakningsplikten samt reglerna om styrelseansvar vid kapitalbrist i 25 kap. ABL samt skadeståndsansvaret enligt 29 kap. ABL.

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE