Kostnadsfritt webbinarium med Johan Eriksson den 5/6 - Förhörsstrategier

Prioriteringen kring hållbarhet ökar för varje år och från att tidigare varit ett riskfokus så har det mer gått emot att investerare vill se att det sker en positiv påverkan på miljön och att företag integrerar hållbarhet där det holistiska ramverket ESG är i fokus.

Under senare år har investerare blivit allt mer medvetna om möjligheten att påverka miljön på ett positivt sätt, kopplat till de investeringar de gör. Institutionella investerare har börjat integrera ESG-faktorer i sina investeringsbeslut och kravställer mer transparent information om företagens ESG-prestationer. På sikt kommer även mindre bolag behöva redovisa hur de bedriver sitt hållbarhetsarbete och vad de uppnår.

Komplexa regelverk i finansiella sektorn
I paritet med avkastningsmål, ska detta hjälpa investerare, intressenter och samhället bedöma och utvärdera hållbarhetsprestationen hos företag och organisationer utifrån miljömässiga, sociala och företagsstyrningsfaktorer.
– Många bolag och kanske särskilt inom den finansiella sektorn brottas med flera nya och komplexa regelverk, samtidigt som takten för omställning ökar medan det råder brist på interna resurser och kompetens, säger Louise Brown Director på FCG och med bakgrund från granskning av hållbarhet och i synnerhet socialt ansvar, korruption och regelefterlevnad.

Hållbarhetsprestanda i en verksamhet, kommer i framtiden att i större utsträckning bedömas i termer av risk, säkerhet och tillgångar. Det som sker nu genom inte bara kraven på hållbarhetsrapportering men också SFDR och den gröna taxonomin är att tydligheten ökar, och med det trycket och förväntningar från marknaden, och vi ser en gradvis standardisering ta form.

Samtidigt har det blivit väldigt mycket viktigare att säkerställa substans, och undvika så kallad greenwashing eller whitewashing.
– Underliggande logisk grund i allt det som nu sker inom ramarna för ESG-relaterade regelverk är att omställningen måste ske snabbare och få reell effekt, säger Louise Brown.

Företag förväntas integrera ESG-principer i sin verksamhet för att ta strategisk hänsyn till miljömässiga och sociala faktorer genom en tydlig företagsstyrning, som en del av affären och dess ekonomiska målsättningar. Hur materiella ESG perspektiven är för ett enskilt bolag varierar beroende på affärsmodell och typ av verksamhet.

ESG ska integreras i den operativa verksamheten och rapporteras årligen. ESG ses ofta främst i ljuset av en potential att uppnå kommersiella fördelar, men det är också en strategi för att integrera hållbarhet och ansvarstagande i företagets kärnverksamhet och skapa en mer hållbar och inkluderande framtid för alla intressenter.

➡ På Nyhetsdag i hållbarhet 2023 kommer Louise Brown och fyra andra föreläsare berätta hur du implementerar hållbarhet i praktiken, tolkning, tillämpning, trender och mycket mer🔗

Trenderna inom ESG 2023

  1. Företagen lägger mer resurser och kompetens på rapportering och integrering av ESG. Det är inte längre en ”nice to have” utan en ”must have” för företagen. Hållbarhetsperspektivet måste finnas på alla nivåer: Ledning, styrelse och förvaltning.
  2. Fokus ligger på analys, tydlighet samt ett investorperspektiv där fokus ligger på det som är väsentligt för företaget. ESG är brett och om företaget inte fokuserar blir det lätt spretigt. Är verksamheten endast lokaliserad i Sverige är exempelvis miljöfokus viktigare än mänskliga rättigheter eftersom de redan är lagstiftade.
  3. Ansvaret måste fördelas i verksamheten och det ska finnas ett tydligt ansvar på uppföljning av att ESG integreras i verksamheten. Det bör finns ett hållbarhetsteam som arbetar för integrerat i verksamheten för att undvika risken för att ett hållbarhetsteam utvecklar arbetssätt som sedan aldrig används och integreras i verksamheten.
  4. Det kommer allt fler digitala verktyg som gör det enklare att rapportera och rapporteringen blir mer kvantitativ. Tidigare sköttes ESG-rapporteringen till stor del manuellt men att investera i att digitalisera hållbarhetsarbetet är en viktig del.

Tidigare har en hållbarhetsstrategi varit mer eller mindre på frivillig basis men nu ökar förväntningarna från omvärlden på att företagen måste öka kvaliteten och lägga mer resurser på hållbarhet. För investerare blir det allt viktigare att företagen har strategin på plats. Företagen riskerar att varumärket påverkas negativt och investeringarna utebli om det inte finns en strategi för hållbarhet.

Fakta – detta är ESG:
Environmental (miljö) aspekt handlar om hur företagets verksamhet påverkar miljön. Det inkluderar frågor som koldioxidutsläpp, vattenförbrukning, avfallshantering, energieffektivitet, användning av förnybar energi och skydd av naturresurser. Ett företag som integrerar miljöaspekter i sin verksamhet strävar efter att minska sin negativa påverkan på miljön och bidra till en hållbar framtid.

Social  (socialt ansvar) fokuserar på företagets relation med sina intressenter och samhället i stort. Det inkluderar hantering av mänskliga rättigheter, arbetsförhållanden, arbetsmiljö, mångfald och inkludering, kundrelationer, samhällsengagemang och relationer med leverantörer. Ett företag som tar hänsyn till de sociala aspekterna strävar efter att skapa en positiv inverkan på samhället och skapa långsiktiga och meningsfulla relationer med sina intressenter.

Governance (bolagsstyrning) handlar om hur ett företag styrs och förvaltas. Det inkluderar frågor som bolagsstruktur, etiska principer, styrelsens ansvar och sammansättning, lönesättning, transparens i redovisning och finansiell rapportering. Ett företag med stark företagsstyrning strävar efter att upprätthålla höga etiska normer och genomskinlighet i sin verksamhet.

➡ Missa inte vårt kostnadsfria webbinarium EU:s hållbarhetsregler – en crash course här 🔗

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE