Kostnadsfritt webbinarium den 22/8 - Utmaningar som ny chef

Allt fler människor drabbats av sjukskrivningar till följd av stress. Psykisk ohälsa är numera huvudorsaken till längre sjukfrånvaro och det är de stressrelaterade tillstånden som toppar statistiken. Detta framgår i Försäkringskassans senaste rapport, ”Från ryggproblem till utmattning”. Samtidigt visar Arbetsmiljöverkets senaste rapport att tredjedel inte får stöd från sina chefer men även att de som har möjlighet att arbeta hemifrån upplever färre hälsoproblem.

Psykisk ohälsa har blivit den främsta anledningen till långa sjukskrivning i många länder i västvärlden, inklusive Sverige. Det är dock inte de klassiska psykiska sjukdomarna, såsom schizofreni, som dominerar, utan det är utmattningssyndrom och liknande stressrelaterade tillstånd som blir allt vanligare. Sjukskrivningar kopplade till stress ökar kraftigt, både bland kvinnor och män.

Dålig arbetsmiljö orsakar stressrelaterad sjukskrivning
Forskning tyder på att en av de primära orsakerna till stressrelaterad sjukskrivning är en dålig arbetsmiljö. Inom sektorer som vård, skola och omsorg har en obalans mellan de krav som ställs och de tillgängliga resurserna blivit en betydande faktor bakom den höga sjukfrånvaron. Det är när arbetsmiljön präglas av överdrivet höga eller ohanterbara krav som inte kompenseras med tillräckligt stöd, som risken för stressrelaterad sjukskrivning kraftigt ökar.

Längre sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa 
Sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa är generellt längre än sjukskrivningar på grund av andra orsaker. Den genomsnittliga sjukskrivningstiden för psykisk ohälsa ligger på hela 90 dagar, jämfört med 49 dagar för andra diagnoser. Utmattningssyndrom, som är en följd av långvarig negativ stress, resulterar i sjukskrivningar som varar i sex månader eller längre. Kortare sjukskrivningar betyder att den enskilde individen inte förlorar lika mycket ekonomiskt, medan längre sjukskrivningar innebär betydande kostnader både för individen, organisationen och samhället. Dessa kostnader inkluderar produktionsbortfall och ökade sjukpenningkostnader men man ser även att de orsakar större personligt lidande.

En fjärdedel upplever hälsoporblem och brist på stöd från ledningen
Samtidigt visar en nyligen publicerad rapport från Arbetsmiljöverket att en fjärdedel av de yrkesverksamma i Sverige upplever hälsoproblem som direkt kan relateras till deras arbete. Detta innebär att hela 1,3 miljoner människor är drabbade av arbetsrelaterade problem. De vanligaste besvären inkluderar trötthet, fysisk smärta, kroppsliga obehag samt psykisk press i form av oro och ångest i samband med arbetsuppgifterna. Rapporten från Arbetsmiljöverket framhåller även att brist på stöd från arbetsgivare och chefer utgör en betydande faktor i dessa problem. Det är därför av yttersta vikt att ta itu med både fysiska och psykiska påfrestningar som härrör från arbetsuppgifterna i tid för att undvika längre sjukskrivningar eller till och med uppsägningar. Tyvärr rapporterar endast en tredjedel av de som deltog i undersökningen att de har fått stöd från sina chefer.

De som jobbar hemifrån mår bättre
En intressant iakttagelse i rapporten är att personer som har möjlighet att arbeta hemifrån i en till fyra dagar i veckan upplever färre hälsoproblem. Endast 19 procent av dem som har möjlighet att arbeta hemifrån rapporterade hälsoproblem, jämfört med 28 procent av dem som inte har denna möjlighet. Det är dock för tidigt att dra slutsatser om hemarbete i sig har en direkt inverkan på hälsan. Oavsett arbetsplats bör arbetsgivare sträva efter att säkerställa en god arbetsmiljö och stöd för sina anställda.

Vill du minska kostnaderna för sjukskrivningar i företaget?

Här är tre kurser som tar upp verktyg för att hantera och förebygga sjukskrivningar:

Kraven på arbetsgivaren vid rehabilitering, arbetsanpassning och omplacering är många och höga och under kursen Rehabilitering och anställning 2023 – fördjupning och nyheter går vi igenom komplexa problemställningar och case.

I tvådagarskursen Psykiatri för beslutsfattare får du en bred överblick över de vanligaste tillstånden av psykisk ohälsa. Tonvikten ligger på det du som chef och ledare behöver känna till för att kunna anpassa insatser.

I kursen Strategiskt rehabarbete – ledarskap för hälsosamma och hållbara organisationer får du konkreta verktyg för att skapa hållbara organisationer och arbeta med sjukfrånvaro på ett systematiskt sätt. Du får också lära dig om regler och ramar för rehab, prehab och sjukskrivningar.

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE