Erbjudande till alla nya kunder - koden sommar2024 ger 30 % rabatt på din första bokning och gäller hela kursutbudet

Att vara chef innebär ofta att hamna i en kläm mellan förväntningar från ledningen och överordnade chefer å ena sidan, och från dina medarbetare å andra sidan. Dessutom kan det finnas krav som kommer från sidan, exempelvis från HR-avdelningen, och inte minst kan du ha egna förväntningar på dig själv. För att kunna hantera din roll på bästa möjliga sätt är det viktigt att du har tillgång till verktyg och insikter.

✅ Läs mer: 7 vanliga problem som du kan möta i din roll som chef

Vilka egenskaper är mest uppskattade hos en chef?

En chef som visar tillit och låter de anställda arbeta under eget ansvar är det som de flesta svenskar uppskattar mest visar en undersökning från Sifo (2019) Här är hela listan över de egenskaper som rankades högst.

 • Ger frihet under ansvar och visar tillit
 • Rak och tydlig
 • Vågar ta beslut
 • Bra på att kommunicera
 • Visar uppskattning
 • Är lyhörd
 • Kan hantera konflikter
 • Bra på att coacha
 • Visar empati
 • Ger feedback

Läs mer om hur du blir en omtyckt chef

 

Hur vinner du en förhandling?

Om du ska lyckas med en förhandling så är det inte tuffa tag och en hård attityd som leder dig dit, även om många tror det. Det handlar istället om att komma framåt genom att hitta en gemensam väg till en lösning. Om dessa åtta punkter är på plats så är chansen att komma överens betydligt större.

 1. Rent spel – var ärlig och trevlig
 2. Sätt spelplanen
 3. Ankra och styr fokus – lägg första budet
 4. Du får tillbaka vad du ger
 5. Paketlösning – förhandla om mer än bara priset
 6. BATNA
 7. Se till att motparten inte tappar hoppet
 8. Bygg på motpartens idéer

Vill du veta mer om varje punkt?

Läs mer om förhandlingar här

Arbetsrätt: Så skriver du ett korrekt anställningsavtal

LAS förändrades i oktober 2022 och det gör att du måste tänka på fler saker när du skriver ett anställningsavtal för att få det korrekt och undvika oväntade problem längre fram

Några vanliga misstag som är lätt att göra i ett anställningsavtal

 1. Ett års visstidsanställning – miss kan leda till tillsvidareanställning
 2. I princip krav på skriftlighet – miss kan ge skadestånds-sanktion
 3. Ange arbetsplats – miss kan leda till oklarheter kring hemarbete
 4. Villkor för uppsägning och avskedande – miss vara kostsamt
 5. Bestämmelser om integritet och skydd av personuppgifter – behöver inte anges
 6. Lägg tid på en korrekt arbetsbeskrivning
 7. Sekretess och konkurrens

Läs mer: 7 missar i anställningsavtalet som kan stå dig dyrt

 

Konflikthantering – hur bemöter du en person som är till besvär?

En person som upplevs som besvärlig är vanligtvis någon som har ett behov som du kanske inte vill eller kan tillfredsställa. Det är lätt att avfärda personen som gnällig eller irriterande utan att först reflektera över ens eget agerande. Genom att ta ett steg tillbaka och betrakta situationen ur ett mer objektivt perspektiv kan man skapa en förståelse som underlättar interaktionen, både nu och i framtiden.

Läs mer: Så hanterar du besvärliga människor 

Som ledare är det viktigt att skapa en trygg och tillitsfull miljö där kommunikationen kan flöda fritt. Genom att visa empati, lyssna aktivt och vara öppen för dialog kan du skapa förutsättningar för en bättre interaktion och hantering av besvärliga situationer.

Så här kan du hantera konflikter

Det finns flera sätt att hantera konflikter, här är några saker du kan tänka på:

1. Förhandling: Förhandling innebär att parterna i konflikten träffas för att diskutera och komma överens om en gemensam lösning. Det kan involvera att identifiera och förstå varandras intressen, behov och mål, och sedan söka efter kompromisser och win-win-lösningar.

2. Medling: Medling innebär att en opartisk tredje part, en medlare, hjälper konfliktparterna att kommunicera och hitta en lösning. Medlaren underlättar samtalet, stöttar parterna att förstå varandras perspektiv och behov, och hjälper till att skapa en atmosfär av ömsesidig förståelse och samarbete.

3. Konflikthanteringsstrategier: Det finns olika strategier för att hantera konflikter, till exempel undvikande, kompromiss, samarbete och konkurrens. Dessa strategier kan användas beroende på situationen och målen för de inblandade parterna.

4. Konfliktlösning genom förhandling: Denna metod innebär att parterna i konflikten använder förhandlingsprinciper och tekniker för att nå en lösning. Det kan innefatta att definiera gemensamma mål, identifiera och utforska alternativa lösningar samt komma överens om villkor och överenskommelser.

5. Giraffspråket, eller nonviolent communication (NVC), ger dig verktyg att kommunicera utan att kritisera och skuldbelägga vilket kan skapa betydligt bättre förutsättningar att få det du vill – till och med utan att den andra personen behöver ge avkall på sina behov.

Läs mer om Nonviolent Communication här

Hantera en kris på arbetsplatsen

En kris kan inträffa av många olika anledningar och det är viktigt att vara förberedd på att hantera dem. Vare sig det handlar om en traumatisk händelse eller en förtroendekris, så är det nödvändigt att som arbetsgivare ha kunskap och resurser för att kunna ge rätt stöd och hjälp till de berörda.

Kriser kan vara resultatet av allt från hot, våld, olyckor och dödsfall till trakasserier, konflikter eller förändringar inom organisationen. Som arbetsgivare är det viktigt att du besitter den kunskap som krävs för att kunna organisera adekvat krisstöd.

Checklista för krishantering

Utse en krisgrupp och ansvariga personer

Upprätta en krisplan

Utbilda personalen

Informera rätt personer

Se till att det finns första hjälpen-utrustning

Läs mer om vad du behöver tänka på i en kris

 

Lönesamtal och lönesättning – detta ska du tänka på

Som arbetsgivare är det ditt ansvar att bestämma lönen för den arbetsinsats som utförs av dina anställda. Vid bedömningen måste du göra en tydlig åtskillnad mellan sak och person. Det är resultatet som spelar roll, och för att bedöma grunden för detta behöver du använda lönekriterierna.

Lönekriterierna utgör grunden för att bedöma hur väl en individ har presterat i sitt arbete, och det är av stor vikt att arbetstagaren är medveten om hur deras insats kommer att bedömas. Redan från början måste du fastställa hur befattningen ska värderas, och detta måste ske med hänsyn till diskrimineringslagstiftningen för att säkerställa jämställdhet. Enligt lag är det förbjudet att diskriminera på grund av kön eller ålder, så det är viktigt att lönesättningen är rättvis och lika för alla. Vidare måste lönen vara i enlighet med lagstiftningen, marknadsförhållanden och den allmänna lönestrukturen.

Lön efter resultat – grunden ligger i lönekriterierna

 

Hållbarhetsredovisning – nytt EU-direktiv

Enligt den nya EU-lagen om hållbarhetsredovisning Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) som antogs av Europaparlamentet i juni 2021 kommer företag att behöva rapportera fler aspekter av hållbarhet, inklusive sociala och mänskliga rättigheter, jämställdhet, miljö och klimatförändringar, samt anti-korruption Rapporteringen kommer vara digital via en ”digital sustainability reporting”-plattform, som kommer underlätta jämförelser mellan företag och sektorer.

Läs mer: Många företag saknar plan för hållbarhetsarbetet

 

Skapa hälsosamma organisationer och minska stress

Genom att skapa ett bra arbetsklimat kan företaget minska sina kostnader och öka prestationsnivån. Dessa nio punkter är viktiga

Väldesignade arbetsplatser och bra arbetsklimat

Inflytande för de anställda

Mening och syfte som får personalen att känna sig betydelsefulla

Support och relationer för att lösa konflikter och problem

Ägarskap och ansvar över de egna arbetsuppgifterna

Trygghet och integritet för att slippa känna sig ensam eller utsatt

Engagerade chefer ger engagerade medarbetare

Kontroll och autonomi så personalen kan påverka sin egen arbetssituation

Strategiskt narrativ – att förstå människan och berättelsen bakom

Läs mer om varje punkt här

 

Styrelse och bolagsledning – vad behöver man tänka på?

Bolagsledningen har långtgående plikter gentemot bolaget. En sådan plikt är omsorgsplikten, som innebär att ledningen ska agera med noggrannhet och omsorg när de fattar affärsmässiga beslut. Ledningen har också en lojalitetsplikt gentemot bolaget, vilket innebär att de ska agera i bolagets bästa intresse och inte för egen eller annans vinning.

Med tanke på bland annat ökningen av rättsprocesser mot bolagsledningen är det tydligt att kraven på ansvarsfullt ledarskap är högre än någonsin. Det är därför avgörande att bolagsledningen förstår och respekterar sina plikter och ansvar gentemot bolaget. Denna insikt kan också hjälpa till att förebygga framtida företagsskandaler och upprätthålla förtroendet för företagen och deras ledning.

Läs mer: Bolagsledningens ansvar

 Sammanfattning av styrelsens uppgifter

 • Fastställa bolagets övergripande mål och strategi
 • Tillsätta, utvärdera och vid behov entlediga vd
 • Fastställa erforderliga riktlinjer för bolagets uppträdande i samhället i syfte att säkerställa dess långsiktigt värdeskapande förmåga
 • Se till att det finns ändamålsenliga system för uppföljning och kontroll av bolagets verksamhet och dess risker.
 • Se till att det finns en tillfredsställande kontroll av bolagets efterlevnad av lagar och andra regler samt interna riktlinjer
 • Säkerställa att bolagets informationsgivning präglas av öppenhet, och är korrekt och relevant.

Innan du tackar ja till en plats i styrelsen

Att arbeta i en styrelse och bidra till att företaget och dess organisation utvecklas är väldigt berikande, samtidigt som man förväntas upprätthålla sitt förtroende och ansvar gentemot ägarna. Här är sju saker du bör fundera över innan du tackar ja till en plats i styrelsen.

 1. Du har ett personligt och ekonomiskt ansvar
 1. Du behöver ha nödvändig kompetens
 1. Du behöver se att du får ersättning efter den insats du behöver lägga ner
 1. Du får inte ha några intressekonflikter
 1. Du behöver ha koll på sekretess, dokumentation och rapportering
 1. Du måste ha beredskap för kris
 1. Du måste ha koll på vad som händer vid en konkurs så att du inte blir personligt ansvarig

Läs mer om dessa punkter här

Här får du tips om vad du ska tänka på när du sitter i en styrelse.

Läs om styrelsens arbete här 

Dela sidan

Del av Blendow Group (org nr: 556744-7858)
Gå till Blendow Group

 © 2023 BG INSITUTE